Header Halaman Destop

Banner Iklan Sariksa

DPW PKB RIAU

Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa

Provinsi Riau Masa Bakti 2021 - 2026

 DEWAN MUSTASYAR

1. K.H. Badarali Madjid

2. H. G.N.T. Ilyas

3. K.H. Maksudi

4. Dr. H. Asy’ari Nur

5. K.H. Ali Mukhtarom

6. Dra. Hj, Aisyah Daulay

7. Drs. H, Idris Samad

8. M.G. Handoyo

 

DEWAN SYURA

Ketua                          : Drs. K.H. Abd. Rahman Qoharuddin

Wakil Ketua                 : K.H. Abu Zazid, MA                         

Wakil Ketua                 : H. M. Yusuf Sikumbang, S.H., M.H                         

Wakil Ketua                 : H. Didik Riyanto, M.Pd

Wakil Ketua                 : Dr. H.M. Ramli Walid, S.E., M.Si

Wakil Ketua                 : Drs. H. Zaini Ismail, M.Si

Wakil Ketua                 : Ir. H. Yulios Kahar

Wakil Ketua                 : Drs. H. Mukhlish. MR, M.Si

Sekretaris                   : H. Suprianto S

Wakil Sekretaris          : M. Nashir

Wakil Sekretaris          : Firdaus, S.Ag

Wakil Sekretaris          : Mahlil Zufil, S.Ag

Wakil Sekretaris          : Hj. Nuraida

Wakil Sekretaris          : Mawardi, S.Ag

Wakil Sekretaris          : Hasnita

 

DEWAN TANFIDZ

Ketua                          : H. Abdul Wahid, S.Pd.I

Wakil Ketua                 : H. Dani M Nursalam, S.Pi., M.Si

Wakil Ketua                 : Muhammad Dunir, S.Ag

Wakil Ketua                 : H. Muhammad Adil, S.H

Wakil Ketua                 : Dehotman Elvy, S.H., M.Kn

Wakil Ketua                 : Yussafat Rendra

Wakil Ketua                 : Ir. Arif Rahman Hakim

Wakil Ketua                 : Hj. Adrias, S.Pd

Wakil Ketua                 : Misliadi, S.H.I

Wakil Ketua                 : Hj. Dinawati, S.Ag, MM

Wakil Ketua                 : Arfizal Anwar, S.E

Wakil Ketua                 : Sri Wardani, SKM., M.Kes

Wakil Ketua                 : Erma Sari Lubis, S.T

Wakil Ketua                 : Masita, S.Ag

Wakil Ketua                 : Suharmi Hasan, S.H

Wakil Ketua                 : H. Zaidir Al Baiza, SH, M.H

 

Sekretaris                   : Ade Agus Hartanto, S.Sos

Wakil Sekretaris          : Tata Maulana, S.H

Wakil Sekretaris          : R. Ferza Fakhlevi, S.H

Wakil Sekretaris          : Abdul Sarif, S.H, M.H.

Wakil Sekretaris          : H. Yuspar, S.H. M. H.

Wakil Sekretaris          : Denik Suswanti

Wakil Sekretaris          : Robithoh Alam hadi Faisal, M.H

Wakil Sekretaris          : H. Rendra Sudarso, S.Sos., SKM, M.Kes

Wakil Sekretaris          : Nurul Kholifah, S.Pi

Wakil Sekretaris          : H. Lahmudi

Wakil Sekretaris          : Feri, S.H

Wakil Sekretaris          : Abu Bakar, S.Pi

Wakil Sekretaris          : R. Retno Indriyani

Wakil Sekretaris          : Agus Salim, S.Kep., M.Si

Wakil Sekretaris          : M.C. Kendro

Wakil Sekretaris          : Subur Ratno, S.H

 

Bendahara                  : H. Sugianto, S.H

Wakil Bendahara        : Albert Susanto, SP

Wakil Bendahara        : Saibul Fadilah

Wakil Bendahara        : Zulfan Efendi

Wakil Bendahara        : Muhammad Fadhly

Wakil Bendahara        : Misnawati

Wakil Bendahara        : Yesi Herian Wenda, S.Kom., M.Kom

Wakil Bendahara        : Maisyarah, S.E

Wakil Bendahara        : Riana Herawati

Wakil Bendahara        : Ir. Hj. Dahliani Lahamid

Wakil Bendahara        : O.K. Siti Chairiah Avo, S.E

Wakil Bendahara        : Misra Susanti

Wakil Bendahara        : Rizki Amelia, Amd.keb